AnderAdvies

“Door je aanpak kwamen verrassende kanten van enkele collega’s naar voren.”

lid raad van toezicht

Instrumenten voor persoonlijke en teamontwikkeling

Bij verscheidene werkvormen, zoals coaching, procesbegeleiding en in werkbijeenkomsten kan het gebruik van instrumenten voor persoonlijke of teamontwikkeling verhelderend werken.

Deze instrumenten verschaffen gedeelde kennis en een gezamenlijke taal om met elkaar in gesprek te gaan over de ontwikkeling van persoonlijke kwaliteiten of de gevolgen voor de teamsamenwerking van verschillen in voorkeuren en temperament.

Alert Type Indicator (ALTI) en Myers-Briggs Type Indicator (MBTI)


De ALTI en de MBTI zijn gebaseerd op de veronderstelling dat mensen acht voorkeuren in hun leven en werk kunnen hebben. Die voorkeuren zijn gegroepeerd in vier paren:

  • Waar haal je energie uit? Uit de buitenwereld of uit de innerlijke wereld?
  • Hoe neem je informatie op? Zintuiglijk specifiek of globaal?
  • Hoe neem je beslissingen? Op grond van objectieve maatstaven of op grond van per-soonlijke waarden?
  • Hoe richt je je leven in? Op een geplande, geordende manier of flexibel en spontaan?

Deze voorkeuren zijn te combineren tot zestien verschillende psychologische typen, elk met een herkenbaar geheel van eigenschappen. Met behulp van een vragenlijst wordt het eigen psychologische type bepaald.

De uitkomst geeft inzicht in sterke kanten en ontwikkelpunten, de omgang met anderen en de omgeving en het functioneren in een team.

Teamrolmodel van Belbin


Waarom werkt het ene team wel en het andere niet? Meredith Belbin en zijn medewerkers onderzochten de werking van teams en ontwikkelden het teamrolmodel. In een goed team vullen verschillende leden met verschillende talenten elkaar aan.

Een teamrol verwijst naar de manier waarop iemand zich op het werk gedraagt, zijn bijdrage levert en met anderen omgaat. Belbin onderscheidt acht teamrollen. Iedere teamrol heeft een karakteristieke waarde voor het team en kent zijn nut en beperkingen. De diverse rollen zijn complementair.

Met behulp van een vragenlijst wordt de eigen teamrol bepaald. De uitkomst geeft inzicht in de dynamiek binnen het team en in de eigen sterke kanten en ontwikkelpunten.

AnderAdvies consultancy / coaching / mediation | 06 51964842 | frans.romkes@anderadvies.nl