AnderAdvies

“Ik heb jou gekozen om de persoon die je bent. Jouw toegevoegde waarde zit in jezelf.”

Directeur-bestuurder woningcorporatie

Governance

Governance gaat over de verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen de organen van de onderneming en andere betrokkenen. Welke regels hanteren we daarbij en hoe werken we met elkaar samen? De belangrijkste elementen zijn: integriteit, onafhankelijke taakuitoefening en transparantie.

Evenwicht tussen directeur-bestuurder en raad van commissarissen/raad van toezicht


De directeur-bestuurder bestuurt de organisatie, de raad van commissarissen houdt toezicht, geeft raad en is werkgever van het bestuur. Op papier lijkt de taakverdeling simpel. Toch worstelen veel maatschappelijke ondernemingen, zoals woningcorporaties en kinderopvang-instellingen, met het evenwicht tussen bestuurder en toezichthouder en met de vormgeving van het intern toezicht.

Hoe globaal of gedetailleerd moet het toezicht zijn? Wanneer en waarover informeert de directeur-bestuurder zijn commissarissen? Waaraan toetst de raad het functioneren van de bestuurder en wat zijn de gewenste expertise en persoonlijke kwaliteiten binnen een evenwichtig samengestelde raad? Hoeveel afstand houdt de raad van commissarissen tot de directeur-bestuurder en hoe formeel of informeel is hun omgang?

Ondersteuning en begeleiding


AnderAdvies ondersteunt de raad van commissarissen/toezicht en de directeur-bestuurder bij het vorm en inhoud geven aan “good governance” in hun organisatie. Daarbij brengen we zowel de harde als de zachte kant ter sprake.

Bij de harde kant of structuur gaat het bijvoorbeeld om codes en reglementen, kerntaken, profielen en activiteiten. Bij de zachte kant vragen we aandacht voor de samenstelling van de raad, de samenwerking binnen de raad en tussen raad van commissarissen/toezicht en directeur-bestuurder.

Resultaten zijn een duidelijke structuur en heldere uitgangspunten voor de taakverdeling en samenwerking. Deze bieden ook aanknopingspunten voor de jaarlijkse evaluatie van het functioneren van de raad van commissarissen/toezicht.

AnderAdvies consultancy / coaching / mediation | 06 51964842 | frans.romkes@anderadvies.nl